Xerrades

dossier-hiscat_2016-616 1. Personatges que han  marcat la nostra història: Ermessenda de Carcassona
Una de les dones més rellevants de la història medieval de Catalunya que va saber mantenir aglutinats els comtats de la Marca Hispànica entre els s egles X i XI malgrat totes les dificultats a l es que va haver de fer front.

 

 

 

 

dossier-hiscat_2016-6172. Personatges que h an marcat la nostra història. Cristòfol Colom i el “descobriment” d’Amèrica.
Un dels personatges i dels episodis més controvertits de la nostra història moderna. Coneixerem els motius que van imp ulsar a Colom a emprendre aquella aventura i analitzarem la polèmica sobre els seus orígens.

 

 

 

dossier-hiscat_2016-6183. Personatges que han marcat la nostra història. Rafael de Casanova i la Guerra de Successió.
Aprofundirem en la biografia de l’últimConseller en Cap del Consell de Cent de Barcelona i en el setge que va patir la ciuta t per part de les tropes de Felip V durant els anys 1713 i 1714.

 

 

 

 

dossier-hiscat_2016-6194. Personatges que han marcat la nostra història. Ildefons Cerdà i la revolució urbanística: Barcelona 1 850-1930.
La Barcelona actual és hereva de la planificació dissenyada per Cerdà. Coneixerem les connexions entre l’enginyer, el modernisme i l’eixample i com es va desenvolupar el projecte de creixement urbanístic de la ciutat.

 

 

 

dossier-hiscat_2016-10495. El despertar de la nació catalana. Dels orígens medievals a la creació de la Corona d’Aragó.
La història de la Catalunya independent s’inicia a l’època medieval en el moment en el que es debiliten els lligams amb el re gne dels francs. En aquesta xerrada analitzarem els primers segles d e la història de Catalunya com a estat.

 

 

 

dossier-hiscat_2016-8286. Les grans conquestes: La gestació d’un imperi me diterrani a l’Edat Mitjana.
La Corona d’Aragó va crear un gran imperi territori al i marítim al Mediterrani al llarg de l’Edat Mitjana que incloïa Catalunya, Aragó, València, Mallorca, Sicília, Sardenya, el sud d’Ità lia i els territoris d’Atenes i Neopàtria. Coneixerem com s’estructurava aquest imperi al llarg dels segles medievals.

 

dossier-hiscat_2016-8257. Catalunya dins l’Espanya moderna: La Guerra dels Segadors.(1640-1659)
La unió de les Corones d’Aragó i de Castella va ori ginar problemes d’encabiment dels interessos de la primera en el marc de la política imperial de la segona. Amb aquesta xerrada examinarem els fets que van portar al primer desencontre polític entre Castella i Catalunya.

 

 

 

dossier-hiscat_2016-82618. Veritats i mentides de l’onze de setembre de 1714.
El gran relat fundacional de la Catalunya moderna posseeix, com tots els episodis de la Història, llums i ombres que int entarem descobrir i analitzar en aquesta conferència.

 

 

 

dossier-hiscat_2016-8299. Els orígens del catalanisme polític. Del Memorial de Greuges a la Mancomunitat (1885-1925).
En aquesta xerrada parlarem sobre l’evolució políti ca, social i econòmica de Catalunya al llarg dels segles XIX i XX.

 

 

 

 

dossier-hiscat_2016-82710. Catalunya i la II República espanyola (1931-1936).
L’arribada del segle XX va comportar una gran inestabilitat política a l’Estat espanyol, fet al que no va ser aliena Catalunya i la seva voluntat de progressar social i econòmicament i ava nçar en la seva autonomia política.

 

 

 

dossier-hiscat_2016-83011. La Guerra Civil, una ferida oberta? (1936-1939)
La Guerra Civil espanyola va ser un dels episodis més tràgics de la història d’Espanya i va comportar la destrucció del sistema polític i l’anihilament i exili d’una gran part de la població. Reflexionarem sobre les conseqüències que aquest conflicte va provocar en la societat catalana.

 

 

 

 

 

simbolo-franquista_-dossier-hiscat12. Catalunya durant el Franquisme (1940-1975)
La victòria del Franquisme al final de la guerra va d onar pas a una època de r epressió política i de crisi social i eco nòmica que va afectar de ple a la societat catalana.

 

 

 

 

 

dossier-hiscat_2016-104813. La transició, una Espanya plural i democràtica?
La  Transició  ha estat  un  dels  capítols  clau  de la  història  recent d’Espanya. Però cada cop està més clar que l’establiment d’un règim democràtic no ha comportat la democratització de la política ni de les
relacions  socials i econòmiques a Catalunya ni al conjunt de la societat. En aquesta xerrada analitzarem les claus de la transició política a Catalunya i reflexionarem sobre consolidació de la pluralitat i la democràcia des del punt de vista català.

 

dossier-hiscat_2016-104914. Què celebrem l’11 de setembre?
Aprofitant el context polític en el que vivim actualment, en aquesta xerrada c oneixerem les raons per les quals comm emorem l’11 de setembre, cantem l’himne dels segadors i utilitzem la senyera com a bandera d e Catalunya. Realitzarem tot això amb una visió pròpiament històrica.

 

 

 

dossier-hiscat_2016-105015. Barri Gòtic. Història, creació i mentida.
Amb aque sta xerrada farem un recorregut per la història del Barri Gòtic, cone ixerem quina és la seva riquesa patrimoni al i com aquesta ha anat tra nsformant-se al llarg del temps, condiciona da per la creació i desenvo lupament de la Marca Barcelona. Sab rem com han evoluciona t els seus espais i edificis durant els últims segles i descobrirem que no tot el que veiem és tan autèntic com ens pensem.

 

 

dossier-hiscat_2016-105116. Un dia a la Barcino ro mana.
Farem un recorregut per la Barcino romana dels segles I i II d.C. de la mà d’un ciu tadà barcinonés, veient quin és el seu dia a dia i visitant els espais qu e ell visita, basant-nos en el patrimoni rom à descobert de Barcelona.

 

 

 

dossier-hiscat_2016-105217. L’Evolució de la façana marítima de Barcelona.
Evolució hi stòrica de la façana m arítima de Barcelona des d’època romana fi ns l’actualitat. Coneixerem quines són les conseqüències econòmiques, socials i urbanístiques d’una de les grans transforma cions de la ciutat.

 

 

 

 

dossier-hiscat_2016-105318. Barcelona. L’Exposició Universal de 1888.
Analitzare m l’esdeveniment que va canviar la història de Barcelona.

 

 

 

 

 

 

dossier-hiscat_2016-125419. Barcelona. L’Exposició Universal de 1929.
En aques ta xerrada descobrirem quin va ser ell tret de sortida de la modernització de la ciutat.

 

 

 

 

 

 

dossier-hiscat_2016-105420. Guinea Equatorial, la nació més rica de l’Àfrica?
Dictadura , petroli i fam. L’excolònia espanyola, una de les regions més desc onegudes del continent africà.

 

 

 

 

dossier-hiscat_2016-105521. Palestina, 70 anys de conflicte.
De la declaració de l ’estat d’Israel l’any 1948 a la diàs pora de la nació palestina. Un conflicte enquistat en el temps.